Haber Detayı
15 Temmuz 2016 - Cuma 08:18
 
Dava günü geniş güvenlik önlemleri alınıyor
DİĞER Haberi
Dava günü geniş güvenlik önlemleri alınıyor

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI… Girne Polis Müdürlüğü ekipleri dün Girne Kaza Mahkemesi’nde geniş güvenlik önlemleri aldı. Hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mehmet Topal’ın acılı babası ve yakınları dün mahkemeye geldi. Aile yakınları, zanlı Afet Karasalih, mahkemeye getirilirken ve götürülürken alkışlarla protesto etti.Boğazköy­Gönyeli anayolunda, 7 Temmuz 2016 akşamı meydana gelen trafik kazasında,t e d bir sizlik v e dik k a t sizlik s o n u c u 1 4 y a şın d a ki M e h m e t To p al’ın ölü m ü n e s e b e p olm a kla s u çla n a n A f e t K a r a s alih, m a h k e m e e m riyle d a v a sı g ö r ü ş ülü n c e y e k a d a r c e z a e vin e g ö n d e rildi. Kıd e mli Ya r gıç B a n u S o y e r, z a nlının ale y hin e g e tirile n s u çla m ala rın 7 yıla k a d a r h a pislik c e z a sı iç e r diğini, cid di v e v a him bir s u ç old u ğ u n a dik k a t ç e k ti. S o y e r a y rıc a m e r h u m u n aile sinin a cı iç e risin d e v e t e p kili old u ğ u n a dik k a t ç e k e r e k, z a nlıy a z a r a r v e r e bile c e ği ih tim alini d e g ö z ö n ü n e aldıkla rını b elir t ti. S o y e r, z a nlının bir a yı g e ç m e m e k ş a r tıyla h ü k ü m s ü z t u t u klu ola r a k M e r k e zi C e z a e vi’n e g ö n d e rilm e sin e e mir v e r di. Polis geniş güvenlik önlemi aldı Girne Polis Müdürlüğü ekipleri dün Girne Kaza Mahkemesi’nde geniş güvenlik ö nle mle ri aldı. Hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mehmet Topal’ın acılı babası ve yakınları dün mahkemeye geldi. Aile yakınları, zanlı Afet Karasalih, mahkemeye getirilirken ve götürülürken alkışlarla protesto etti. Arabulucu şahadet verdi Mahkemede, iddia makamının tanığı olan polis çavuşu Recep Arabulucu şahadet verdi. Arabulucu, 7 Temmuz 2016 tarihinde Boğazköy’de Vatan Caddesi üzerinde güney istikametine seyreden Dağyolu’nda sakin 26 yaşındaki zanlı Afet Karasalih’in yönetimind e ki GU 735 plakalı otomobilin, dikkatsizlik sonucu yolun doğu kısmından dışarıya çıktığını ve o esnada yol kenarında yürüyen Boğazköy’de sakin 14 yaşındaki Mehmet Topal’a çarptığını belirtti. Çocuğa çarpan söz konusu otomobilin toprak alan içerisinde yola devam ettiğini anlatan Arabulucu, 50 metre ileride Engin Çeliktaşlılar’a ait garaj duvarına çarparak durabildiğini kaydetti. Arabulucu, zanlının hızının tespit edilmediğini, ilk verdiği beyanda “fre n y e rin e b e n zin e b a s tım ” d e diğini if a d e e t ti. Topal’ın kalp, karaciğer ve böbreği bağışla n dı Arabulucu, çarpmanın etkisiyle Mehmet Topal’ın k a f a t r a v m a sı n e d e niyle m ü ş a h e d e altın a alın dığını b elir t e r e k, 8 Te m m u z 2 0 1 6 t a rihin d e is e b e yin ölü m ü n ü n g e r ç e kle ş tiğini h a tırla t tı. 9 Te m m u z g ü n ü k u r ul r a p o r u n u n t a m a mla n dığını, 1 2 Te m m u z t a rihin d e is e aile sinin k a r a rıyla To p al’ın o r g a nla rının b a ğışla n dığını s ö yle y e n A r a b ulu c u, o p e r a s y o n y a pıla r a k M e h m e t To p al’ın k alp, k a r a ciğ e r v e b ö b r e kle rinin alın dığını bildir di. Zanlı Afet Kara Boğazköy­Gönyeli anayolunda 14 yaşındaki Mehmet Topal’ın ölü m ü n e n e d e n olm a kla s u çla n a n A f e t K a r a s alih, d a v a sı g ö r ü ş ülü n c e y e k a d a r c e z a e vin e g ö n d e rildi Yargıç Soyer: Suç, ciddi ve vahim POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI… Girne Polis Müdürlüğü ekiple ri d ü n Gir n e K a z a M a h k e m e si’n d e g e niş g ü v e nlik ö nle mle ri aldı. H a y a tını k a y b e d e n 1 4 y a şın d a ki Mehmet Topal’ın acılı babası ve yakınları dün mahkemeye geldi. Aile yakınları, zanlı A f e t K a r a s alih, m a h k e m e y e g e tirilir k e n v e g ö t ü r ülü r k e n alkışla rla p r o t e s t o e t ti. Elmas TOKAY Boğazköy­Gönyeli anayolunda, 7 Temmuz 2016 akşamı meydana gelen t r a fik k a z a sın d a, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu 14 yaşındaki Mehmet Topal’ın ölümüne sebep olmakla suçlanan Afet Karasalih, mahkeme emriyle davası görüşülünceye kadar cezaevine gönderildi. Kıdemli Yargıç Banu Soyer, zanlının aleyhine getirilen suçlamaların 7 yıla kada r h a pislik c e z a sı iç e r diğini, cid di v e v a him bir s u ç old u ğ u n a dik k a t ç e k ti. S o y e r a y rıc a m e r h u m u n aile sinin a cı iç e risin d e v e t e p kili old u ğ u n a dik k a t ç e k e r e k, z a nlıy a z a r a r v e r e bile c e ği ih tim alini d e g ö z ö n ü n e aldıkla rını b elir t ti. S o y e r, z a nlının bir a yı g e ç m e m e k ş a r tıyla h ü k ü m s ü z t u t u klu ola r a k M e r k e zi C e z a e vi’n e g ö n d e rilm e sin e e mir v e r di. Polis geniş güvenlik önlemi aldı Girne Polis Müdürlüğü ekipleri dün Girne Kaza Mahkemesi’nde geniş güvenlik ö nle mle ri aldı. Hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mehmet Topal’ın acılı babası ve yakınları dün mahkemeye geldi. Aile yakınları, zanlı Afet Karasalih, mahkemeye getirilirken ve götürülürken alkışlarla protesto etti. Arabulucu şahadet verdi Mahkemede, iddia makamının tanığı olan polis çavuşu Recep Arabulucu şahadet verdi. Arabulucu, 7 Temmuz 2016 tarihinde Boğazköy’de Vatan Caddesi üzerinde güney istikametine seyreden Dağyolu’nda sakin 26 yaşındaki zanlı Afet Karasalih’in yönetimind e ki GU 735 plakalı otomobilin, dikkatsizlik sonucu yolun doğu kısmından dışarıya çıktığını ve o esnada yol kenarında yürüyen Boğazköy’de sakin 14 yaşındaki Mehmet Topal’a çarptığını belirtti. Çocuğa çarpan söz konusu otomobilin toprak alan içerisinde yola devam ettiğini anlatan Arabulucu, 50 metre ileride Engin Çeliktaşlılar’a ait garaj duvarına çarparak durabildiğini kaydetti. Arabulucu, zanlının hızının tespit edilmediğini, ilk verdiği beyanda “fre n y e rin e b e n zin e b a s tım ” d e diğini if a d e e t ti. Topal’ın kalp, karaciğer ve böbreği bağışla n dı Arabulucu, çarpmanın etkisiyle Mehmet Topal’ın k a f a t r a v m a sı n e d e niyle m ü ş a h e d e altın a alın dığını b elir t e r e k, 8 Te m m u z 2 0 1 6 t a rihin d e is e b e yin ölü m ü n ü n g e r ç e kle ş tiğini h a tırla t tı. 9 Te m m u z g ü n ü k u r ul r a p o r u n u n t a m a mla n dığını, 1 2 Te m m u z t a rihin d e is e aile sinin k a r a rıyla To p al’ın o r g a nla rının b a ğışla n dığını s ö yle y e n A r a b ulu c u, o p e r a s y o n y a pıla r a k M e h m e t To p al’ın k alp, k a r a ciğ e r v e b ö b r e kle rinin alın dığını bildir di. Zanlı Afet Karasalih aleyhine başlatılan soruşturmanın tam a mla n dığını, z a nlının K K T C v a t a n d a şı old u ğ u n u b elir t e r e k, z a nlı ale y hin e ‘t e d bir sizlik v e dik k a t sizlik s o n u c u bir kişinin ölü m ü n e n e d e n olm a’ v e ‘dik k a t siz s ü r ü ş’ s u çla m ala rının g e tirildiğini v u r g u y a p a n A r a b ulu c u, söz konusu suçun ağır ceza kapsamında bir suç olduğuna dikkat çekti. Recep Arabulucu, Mehmet Topal’ın ailesinin acı içerisinde ve büyük tepkisi bulunduğunu bu nedenle zanlının güvenliği açısından da yargılanıncaya dek cezaevine gönderilmesini talep etti. Avukat itiraz etti Bu talebe zanlının avukatı Ali Hidayet itiraz etti. Müvekkilinin yargılanmaktan kaçmayacağını beyan eden Hidayet, tehlikeli bir durum olamayacağını ileri sürdü. Müvekkilinin psikolojisinin bozulduğunu, kalp ritim bozukluğu ve astım hastası olduğunu söyleyen Hidayet, uygun bir teminatla serbest kalmasını talep etti. Yargıç Soyer, “zanlı güvenliği önemli” Sunulan şahadeti ve savunma avukatının beyanlarını dikkate alan Kıdemli Yargıç Banu Soyer, zanlının aleyhine getirilen suçlamaların 7 yıla kadar hapislik cezası öngören, ciddi ve vahim bir suç olduğunu söyledi. Merhumun ailesinin acı içerisinde ve tepkili olduğuna dikkat çeken Soyer, zanlının serbest kalması halinde davalarında mahkemede hazır bulunmayacağına bulgu yaptı. Soyer, acılı ailenin zanlıya zarar verebileceği ihtimalini de göz önüne alarak, zanlının güvenliği açısından bir ayı aşmayan bir süre için, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi. salih aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, zanlı aleyhine ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu bir kişinin ölümüne neden olma’ ve ‘dikkatsiz sürüş’ suçlamalarının getirildiğini vurgu yapan Arabulucu, söz konusu suçun ağır ceza kapsamında bir suç olduğuna dikkat çekti. Recep Arabulucu, Mehmet Topal’ın ailesinin acı içerisinde ve büyük tepkisi bulunduğunu bu nedenle zanlının güvenliği açısından da yargılanıncaya dek cezaevine gönderilmesini talep etti. Avukat itiraz etti Bu talebe zanlının avukatı Ali Hidayet itiraz etti. Müvekkilinin yargılanmaktan kaçmayacağını beyan eden Hidayet, tehlikeli bir durum olamayacağını ileri sürdü. Müvekkilinin psikolojisinin bozulduğunu, kalp ritim bozukluğu ve astım hastası olduğunu söyleyen Hidayet, uygun bir teminatla serbest kalmasını talep etti. Yargıç Soyer, “zanlı güvenliği önemli” Sunulan şahadeti ve savunma avukatının beyanlarını dikkate alan Kıdemli Yargıç Banu Soyer, zanlının aleyhine getirilen suçlamaların 7 yıla kadar hapislik cezası öngören, ciddi ve vahim bir suç olduğunu söyledi. Merhumun ailesinin acı içerisinde ve tepkili olduğuna dikkat çeken Soyer, zanlının serbest kalması halinde davalarında mahkemede hazır bulunmayacağına bulgu yaptı. Soyer, acılı ailenin zanlıya zarar verebileceği ihtimalini de göz önüne alarak, zanlının güvenliği açısından bir ayı aşmayan bir süre için, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.
Kaynak: Editör:
Etiketler: Dava, günü, geniş, güvenlik, önlemleri, alınıyor,
Yorumlar
Haber Yazılımı